Ołtaszyn
Strona Główna     /     Forum     /     Galeria     /     Kontakt
Twoja dzielnica - oltaszyn.pl

Strażnik miejski

Sierpień 9th, 2013

Policjant dzielnicowy dyżuruje w siedzibie zarządu osiedla raz w miesiącu w pierwszą roboczą środę miesiąca w godz 18.00 do 19.00 przyjmując mieszkańców w ich sprawach ,

Kontakt telefoniczny z policją: kierownik rewiru II GRZEGORZ ŁATA: 0 71 340 45 27 i kom: 0 601 816 – 419 , dzielnicowy: 0 71 340 46 52

Strażnik osiedlowy MAREK TABACZUK przebywa na osiedlu przez 8 godzin , jeden tydzień w godz 6.00 do 14.00 i w drugi tydzień: 12.00 do 20 .00 tel: 0 600 – 908 – 530

 

ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje straży gminnych (miejskich), ich zadania, prawne formy działania oraz zakres uprawnień jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych opublikowana w Dz. U. z dnia 9 października 1999 roku Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku.
W art. 10 cytowanej wyżej ustawy ustawodawca wyznaczył kluczowy zakres działania tych jednostek a więc ich kompetencję stanowiąc, iż należy do nich ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Podstawowe zadania straży gminnych ustawodawca wymienił w art. 11 ustawy o strażach gminnych. Należą do nich :
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Ustawodawca wskazując na te zadania, uznał je za najbardziej typowe. Nie oznacza to jednak, że do ich realizacji ogranicza się działalność straży gminnych i miejskich. Są to tylko najbardziej typowe zadania realizowane przez te jednostki. Nie stanowią one jednak wyczerpującego katalogu zadań, jakie w sferze ochrony porządku publicznego są przez nie wykonywane.
Zakres działania straży gminnych (miejskich) w realizacji zadania polegającego na kontroli ruchu drogowego doprecyzował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2003r. (Dz.U. 2003. 207.2026)w sprawie kontroli ruchu drogowego.

   
wrocaw-logo
logo_zielone2012